24 stycznia 2017

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony personalbest.pl
1. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Regulamin Imprezy – regulamin imprezy określający szczegółowe warunki organizacji oraz uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu, dystrybuowanym za pośrednictwem Personal Best Ireneusz Górnik.
3. Personalbest.pl/Portal– strony i inne aplikacje udostępniane poprzez sieć Internet służące pośredniczeniu w rejestracji na Imprezy, którego właścicielem jest Personal Best Ireneusz Górnik, z siedzibą w Rydułtowach kod pocztowy 44-280, ul. Piecowska 35, NIP 6472528409, REGON 369955374.
4. Uczestnik – osoba fizyczna, która skutecznie zarejestrowała się na Imprezę za pośrednictwem Portalu.
5. Organizator – podmiot trzeci będący faktycznym organizatorem Imprezy.
6. Impreza – wydarzenie o charakterze sportowym, kulturalnym lub rozrywkowym, w którym uczestnictwo Organizator dystrybuuje za pośrednictwem Portalu.
7. Opłata – opłata startowa określona przez Organizatora, którą wpłaca Użytkownik podczas rejestracji na Imprezę.
2. Rodzaje i zakres usług
1. Portal udostępnia Użytkownikom dane i informacje o Imprezach, które Organizatorzy udostępnili na Portalu.
2. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu mają możliwość zarejestrowania się na Imprezy.
3. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik zawiera umowę z Organizatorem za pośrednictwem Administratora działającego w imieniu własnym i na rzecz Organizatora.
3. Rejestracja na Imprezę
1. Dokonując rejestracji na Imprezę użytkownik deklaruje znajomość i akceptację Regulaminu Imprezy, który jest mu udostępniony w wersji elektronicznej przed dokonaniem rejestracji.
2. Podczas procesu rejestracji na Imprezę, Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie swoje dane, które są wymagane przez Organizatora.
3. W celu dokonania skutecznej rejestracji na Imprezę, niezbędne jest przeprowadzenie pełnej rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności za Opłatę.
4. Płatność elektroniczna
1. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
2. Skuteczna rejestracja udziału w Imprezie wymaga dokonania Opłaty, która realizowana jest poprzez przekierowanie Użytkownika do formularza płatności elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
3. Dostępne formy płatności:
• Płatności online
4. Wyżej wskazany sposób płatności jest wyłącznym sposobem dokonywania płatności przewidzianym w ramach Portalu.
5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania Portalu i procesu rejestracji na Imprezę należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@personalbest.pl
2. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu Imprezy należy kierować bezpośrednio do Organizatora wg procedury reklamacyjnej ujętej w Regulaminie Imprezy.
6. Rezygnacja z udziału w Imprezie
1. Wszelkie kwestie związane z rezygnacją uczestnika z udziału w Imprezie, na którą się zarejestrował będą rozwiązywane zgodnie z Regulaminem Imprezy (o ile jest to przewidziane).
2. W przypadku odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu zwrot kosztów wniesionych z tytuły opłaty startowej będzie dokonywany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Imprezy (o ile jest to przewidziane).
7. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Portalu.
3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego.
4. Wszelka komunikacja pomiędzy użytkownikiem a portalem powinna być prowadzona drogą elektroniczną.